Program de dezvoltare economico-socială

Strategia judeţeană urmăreşte luarea unor măsuri care să permită redresarea economică a judeţului şi îmbunătăţirea situaţiei zonelor cu întârzieri în dezvoltare, luând în considerare protecţia socială şi conservarea mediului.
Demersul strategic a avut loc la nivelul consiliului Județean Satu Mare și s-a materializat în "PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A JUDEŢULUI SATU MARE 2001-2010".
Opţiunile strategice pentru perioada 2001-2010 se regăsesc în programul de dezvoltare economico-socială a judeţului Satu Mare, prin care se creează condiţii pentru :
• creşterea economică ;
• facilitarea creării şi dezvoltării de capacităţi productive;
• modernizarea şi susţinerea infrastructurilor tehnico-edilitare, de turism, învăţământ, cultură şi sport, etc;
• instruirea şi pregătirea forţei de muncă;
• asistenţă şi consultanţă;
• cooperare regională, interregională şi internaţională.
 
Activităţile operaţionale ce se doresc a fi puse în practică, pe domenii specifice, se prezintă astfel:
• asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, în special a populaţiei;
• îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă (realizarea de staţii de tratare şi modernizarea celor existente);
• atragerea de surse financiare pentru proiecte privind epurarea apelor uzate şi amenajarea de platforme ecologice pentru deşeuri în spaţiul urban şi rural;
• asigurarea alimentării cu gaze naturale ale localităţilor;
• acţiuni strategice privind gestiunea deşeurilor;
• îmbunătăţirea accesului locuitorilor spaţiului rural la reţelele publice ale satelor, judeţului, drumurilor naţionale şi la reţeaua de cale ferată;
• executarea de lucrări de protecţie în zone cu alunecări de teren frecvente şi de mare risc de producere a inundaţiilor;
• utilizarea raţională a teritoriului şi ameliorarea calităţii vieţii;
• stimularea formelor alternative de turism: turism rural, turism cultural;
• asigurarea condiţiilor de funcţionare la parametrii europeni a unităţilor de învăţământ, sănătate şi cultură.
Strategia de dezvoltare judeţeană prevede pentru comunele Pişcolt şi Sanislău în cadrul programului PhareCBC RO-HU2006 Interreg IIIA, Proiectul Modernizarea infrastructurii rutiere de acces către graniţă în zona Horea-Omboly pentru DJ 196C pe raza comunelor Pişcolt şi Sanislău, respectiv pentru drumul comunal Horea-graniţa de stat; pregătirea modernizării infrastructurii transfrontaliere în perspectiva aderării României la Spaţiul Schengen. Stadiul proiectului-licitaţie pentru elaborarea documentaţiilor.

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Pişcolt în următorii 5 ani

Obiectivul strategic general şi obiectivele specifice ale Planului de dezvoltare a comunei Pişcolt au fost definite în concordanţă cu analizele economice şi sociale, analiza SWOT şi în concordanţă cu obiectivele strategice naţionale , regionale şi judeţene.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale.
2. Crearea unui mediu de viată plăcut bazat pe natură şi civism.
3. Creşterea competitivităţii produselor industriei locale şi dezvoltarea intreprinzătorilor locali.
4. Valorificarea eficientă a potenţialului turistic local.
5. Înlocuirea agriculturii de subsistenţă cu agricultura modernă axată pe eficienţă, calitate şi dezvoltarea în special a sectorului avicol şi zootehnic.

Obiectiv specific 1 - Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii locale

Priorităţi:
1. Introducerea retelei de apă şi canalizare în toate localităţile comunei

Măsuri:
a) Introducerea retelei de canalizare in toate localităţile comunei şi racordarea majorităţii gospodăriilor, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici la aceasta;
b) Extinderea reţelei de apa potabilă în toată comuna şi racordarea majorităţii gospodăriilor, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici la aceasta;
c) Extinderea retelei de apă şi canalizare spre zonele viitoarelor ferme moderne şi a viitoarelor zone industriale;
d) Construirea staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate;

2. Modernizarea retelei de drumuri, străzi, spaţii de parcare, trotuare şi alei pietonale
Măsuri:
a) Modernizarea străzilor şi uliţelor prin asfaltare, marcare şi instalarea de indicatoare:
• realizarea sau reabilitarea de poduri şi podeţe;
• consolidarea fundaţie drumurilor;
• amenajarea de rigole de scurgere;
• asfaltarea străzilor şi uliţelor;
• amenajarea de parapeţi unde este necesar;
• semnalizarea acestora cu indicatoare rutiere;

b) Amenajarea de trotuare şi alei pietonale pe lângă DN 19 şi DJ 196C;
c) Reabilitarea, modernizarea şi crearea de drumuri de hotar şi a celor de acces la proprietăţile agricole:
• rigole de scurgere;
• construrea unei reţele de drumuri de hotar şi de acces la proprietăţi agricole;
• pietruirea, respectiv asfaltarea drumurilor de acces către proprietătile agricole şi forestiere;
d) Amenajarea unor spaţii de parcare;

3. Introducerea reţelei de gaz

Măsuri:
a) Introducerea reţelelor de gaz în Scărişoara şi Resighea;
b) Introducerea reţelei de gaz pe toate străzile din Pişcolt.
4. Realizare drum transfrontalier Scărişoara Nouă- Peneslek(Ungaria)

5. Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public
a) Conectarea la reţeaua de gaz a tuturor gospodăriilor

6. Întreţinerea şi modernizarea clădirilor publice, a zonei centrale şi a domeniului public

Măsuri:
a) Construirea căminului cultural în Pişcolt
b) Amenajarea zonei centrale a centrului de comună
c) Amenajarea zonelor centrale în celelate localităţi ale comunei
d) Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale din Resighea şi Scărişoara
e) Amenajarea de spaţii de parcare în zonele centrale ale localităţilor comunei
f) Amenajarea rigolelor de scurgere
g) Amenajarea trotuarelor
h) Pavarea zonelor centrale
i) Amenajarea de spaţii de parcare in zona centrală a localităţiilor

Obiectiv specific 2 - Crearea unui mediu de viată plăcut bazat pe traditie, implicarea comunitătii, protejarea mediului înconjurător ti petrecerea timpului liber

Priorităţi:

1. Managementul integrat al deseurilor

Măsuri:
a) elaborarea unei strategii de management a deşeurilor
b) elaborarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a comunei
c) respectarea cu stricteţe a Planului de acţiune pentru protecţia împotriva poluării cu nitrati proveniţi din surse agricole
d) sistem de colectare selectivă a deşeurilor
e) racordarea tuturor gospodăriilor la reţeaua de canalizare, apă şi renunţarea la fosele septice
f) perdele de protectie pe DN 19 şi DJ 195C
g) amenajarea foselor de colectare a purinului de către crescătorii de animale

2. Cresterea gradului de civism

Măsuri:
a) sprijinirea activităţii ONG-urilor şi încurajarea înfiinţării altora
b) sprijinirea evenimentelor social culturale şi tradiţionale care contribuie la implicarea comunităţii şi conservarea identităţii;
c) dezvoltarea relaţiilor de parteneriat .

3. Conservarea şi promovarea traditiilor locale

Măsuri:
a) Angajarea unui muzeograf la muzeul din Scărişoara Nouă
b) Organizarea unor festivaluri zonale
c) Subvenţionarea şi sprijinirea activităţilor culturale pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale

4. Sprijinirea activităţilor sportive şi recreative

Măsuri:
a) Amenajarea unei săli de fitness
b) Sprijinirea şi dotarea cu echipament a echipei locale de fotbal „Unirea" Pişcolt
c) Înfiintarea unor cluburi (de dans, muzică)

5. Amenajarea spaţiilor verzi, a celor de joacă şi a celor de agrement:

Măsuri:
a) Achiziţia de terenuri virane din intravilanul comunei pentru realizarea de spaţii verzi şi locuri de recreaţie

6. Împădurirea terenurilor degradate şi a celor ieşte din circuitul agricol şi a celor defrişate

7. Dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii de educaţie

8. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi servicii sociale
Măsuri:
a) Înfiinţarea unui Centru „After school" la Pişcolt
b) Sprijinirea cabinelor medicale
9. Respectarea şi urmărirea respectării restricţiilor impuse pentru respectarea unor specii de floră şi faună aflate în Zona Naturală Protejată „Natura 2000".


Obiectiv specific 3 - Cresterea competitivitatii produselor locale si dezvoltarea intreprinzatorilor locali- AF-uri, PFA-uri, firme de mici si medii dimensiuni

Prioritaţi:
1. Îmbunătătirea climatului investiţional local şi stimularea cadrului asociativ şi a parteneriatelor între agenţii economici, între aceştia şi administraţia locală şi sectorul non-profit
Măsuri:
a) Elaborarea, aprobarea şi îmbunătăţirea sistemelor de planificare, zonare şi dezvoltare (PUG, PUZ, RLU etc.) - aceste documente permit celor interesaţi în dezvoltarea unei afaceri sş facă alegeri referitoare la amplasare, expansiune, investitii si planificarea afacerilor. De ex. Zona viitoarelor ferme, zona industriala, zona rezidentiala etc
b) Crearea unui sistem de taxe locale stimulative pentru dezvoltarea afacerilor
c) Sustinerea dezvoltarii asociatiilor de afaceri si comerciale - asociatiile de afaceri pot aduce beneficii substantiale dezvoltarii mediului de afaceri. (ex. asociaţii ale crescatorilor de pasari, ovine, bovine, caprine, ale atelierelor de tamplarie si mobilier etc)
d) Investitii pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii si plasarii investitiilor (plasarea utilitatilor - cai de acces, retea de apa, canalizare, etc)
e) Sprijinirea înregistrării mărcilor locale
f) Sprijinirea asociatii de producatori locale din comuna si sprijinirea infiintarii altora
g) Asocierea Consiliului Local al comunei Pişcolt cu agenti economici interesati în realizarea unor proiecte de interes public
h) Facilitarea crearii unor parteneriate cu organizatii din alte zone din tara si din strainatate si organizarea de schimburi de experienta in acest sens

2. Calificarea si reconversia profesională a resursei umane

Măsuri:
a) Programe de reconversie profesională, recalificare şi perfecţionare şi invăţare urmate de aparatul de specialitate al primarului
b) Încurajarea antreprenoriatului
c) Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
d) Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinzătorilor locali pentru a răspunde nevoilor de pe piaţa muncii şi pentru asigurarea competitivităţii economice


3. Tehnologizarea şi retehnologizarea sectoarelor cu potenţial

Măsuri:
a) Informarea fermierilor şi agentilor economici locali în legatură cu fondurile Uniunii Europene din perioada 2007-2013 destinate dezvoltării sectoarelor respective
b) Achiziţionarea unor utilaje agricole performante de către fermierii locali
c) Înfiinţarea unor ferme zootehnice dotate cu tehnologie modernă
d) Dezvoltarea silozurilor de cereale, înfiinţarea unor sisteme de depozitare performante, computerizate şi mărirea capacităţii celor existente
e) Încurajarea achiziţionării unor utilaje performante de către firmele private pentru înfiinţarea unor capacitaţi de producţie privind prelucrarea superioară a cerealelor şi legumelor

4. Promovarea produselor locale
Măsuri:
a) Participarea la festivaluri şi tărguri naţionale şi internaţionale
b) Realizarea unui siteweb de promovare a acestora
c) Facilitarea achiziţionării produselor locale prin intermediul comerţului electronic


Obiectiv specific 4 - Valorificarea eficientă a potentialului turistic local

Priorităţi:
1. Dezvoltarea sectorului turistic :
Măsuri:
a) Construirea unor pensiuni

2. Dezvoltarea agroturismului şi turismului ecumenic
Măsuri:
a) Crearea unui circuit turistic ecumenic local care ar include Mănăstirea Scărişoara, Biserica Reformată Pişcolt şi celelalte lăcaşe de cult din comună;
b) Construirea unor pensiuni agroturistice;
c) Identificarea gospodariilor interesate;
d) Instruirea celor interesati şi organizarea de schimburi de experienţă;
e) Dotarea şi amenajarea corespunzatoare a gospodăriilor;
f) Înscrierea circuitului turistic ecumenic local şi a pensiunilor agrotursitice
în circuitele turistice judeţene, nationale si internationale;
g) Realizarea unui site de promovare a obiectivelor turistice ale comunei.

3. Identificarea unor investitori interesaţi şi sprijinirea acestora în vederea
exploatării resurselor de apă termală existente
a) Identificarea locaţiei sursei de apă termală;
b) Achiziţionarea terenului din zona sursei, dacă acesta nu se află
în proprietatea comunei;
c) Identificarea investitorilor interesaţi prin organizarea unei licitaţii în
vederea realizării unei staţiuni balneo-climaterice.


Obiectiv specific 5 - Înlocuirea agriculturii de subsistenţă cu agricultura modernă axată pe eficienţă şi calitate şi dezvoltarea in special a sectorului zootehnic şi apicol

Priorităţi:
1. Creşterea eficientei agriculturii locale

Măsuri:
a) Informarea şi conştientizarea populaţiei în legatură cu agricultura performantă;
b) Organizarea şi participarea la cursuri de calificare şi recalificare, schimburi de experienta a fermierilor locali;
c) Accesarea fondurilor europene şi guvernamentale destinate agriculturii;
d) Achiziţionarea unor utilaje şi maşini performante şi practicarea agriculturii mecanizate;
e) Utilizarea unor soiuri omologate de mare performanţă;
f) Asocierea producatorilor;
g) Rotaţia culturilor;
h) Amenajarea paşunilor şi fâneţelor;
i) Reabilitarea drumurilor de acces la proprietăţile agricole (paşuni, fâneţe) şi construirea unor drumuri noi pentru a nu utiliza drumurile nationale, judetene sau comunale la transportul animelelor, al ingrasamintelor etc.

2. Înfiinţarea unei pieţe publice en-gros pentru legume-fructe lângă DN 19
a) Identificare unui teren adecvat aflat în proprietatea comunei;
b) Înfiinţarea pieţei în sprijinul producătorilor locali de cartofi, varză şi pepeni, alte legume şi cereale;
c) Înfiinţarea unei parcări, inclusiv pentru autovehicule cu tonaj mare, în imediata apropiere a pieţei de cereale, legume-fructe pentru facilitarea accesului potenţialilor cumpărători;
d) Înfiinţarea unui website denumit „Piaţa Pişcolt" unde s-ar putea întâlni mult mai uşor cererea şi oferta de cereale legume-fructe.

2. Dezvoltarea agriculturii ecologice

Măsuri:
a) Informarea populatiei în legatură cu conceptul de agricultură ecologică;
b) Curăţarea paşunilor şi fâneţelor;
c) Utilizarea îngrăsămintelor naturale;
d) Crearea şi promovarea brandurilor produselor locale;
e) Promovarea produselor locale ecologice pe plan national şi internaţional.

3. Facilitarea accesului produselor locale la pietele de desfacere a produselor

Masuri:
a) Asocierea producatorilor
b) Crearea brandurilor locale
c) Participarea la targuri nationale si internationale pentru promovarea produselor
d) Crearea unor site-weburi pentru promovare.